Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Arete Audit

Ryzyko w centrum uwagi – Raport Risk in Focus 2024

Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, nadszedł czas, aby audytorzy wewnętrzni pomogli zarządowi w transformacji w stronę zrównoważonych i odpornych przedsiębiorstw w niestabilnej sytuacji gospodarczej – John Bendermacher, prezes ECIIA
 
Inicjatywa Risk in Focus, której głównym celem jest analiza i wskazywanie kluczowych obszarów ryzyka, już od 8 lat pomaga audytorom wewnętrznym w przygotowaniu zarówno niezależnych ocen ryzyka, jak także rocznego planu i zakresu audytu. Wioski płynące 
z projektów Risk in Focus stanowią zasadniczy wyznacznik tego, co dyrektorzy ds. audytu powinni priorytetowo uwzględniać w swoich organizacjach. Wraz z końcówką 2023 roku otrzymaliśmy kolejną odsłonę raportu
z odpowiedzią na nurtujące pytanie dotyczące głównych zagrożeń dla organizacji w nadchodzącym, 2024 roku.
 
Z biegiem czasu inicjatywa znacznie zyskuje na sile i znaczeniu. Rok 2024 jest to pierwszy rok realizacji projektu na całym świecie. W projekt zaangażowało się 111 krajów, dzięki czemu otrzymano ponad 4200 odpowiedzi od szefów audytu.
 
Jeśli chodzi zaś o Europę, to warto wspomnieć, że w tegoroczny projekt Risk in Focus zaangażowała się jak dotąd największa liczba krajów europejskich – współpracy podjęło się aż 16 europejskich Instytutów Audytorów Wewnętrznych z 17 krajów. Oczywiście nie zabrakło udziału naszego polskiego instytutu.
W przeprowadzonej na potrzeby badań ankiecie otrzymano prawie 800 odpowiedzi od szefów audytu z całej Europy. Dodatkowo zorganizowano 5 dyskusji przy okrągłym stole oraz przeprowadzono 11 wywiadów indywidualnych z ekspertami, by uzyskać pełniejszy obraz sytuacji i świadomość nadchodzących ryzyk.
 
Sprawozdanie opracowane na 2024 rok wskazało na zbliżający się tzw. polikryzys, czyli serię zagrożeń występujących jednocześnie i wzajemnie się pogłębiających. Z uwagi na powagę sytuacji, w raporcie zaapelowano do zarządów o współpracę z audytorami wewnętrzni, by poprzez koncentrację na stabilności w organizacji oraz wspólne działania móc szybko przeciwdziałać pogłębiającym się kryzysom.
 
 
KLUCZOWE RYZYKA - Europa
 
W raporcie europejscy szefowie audytu zidentyfikowali pięć głównych obszarów, na których rady nadzorcze powinny skupić się w nadchodzącym roku. Są to:
 • niepewność makroekonomiczna, 
 • cyberbezpieczeństwo, 
 • kapitał ludzki, 
 • zmiany klimatyczne
 •  łańcuchy dostaw. 
 
Respondentów zapytano także, co ich zdaniem będzie stanowiło największe zagrożenie dla organizacji w ciągu najbliższych trzech lat. Tutaj podium kształtowało się w zasadzie podobnie, z drobnymi różnicami.
Najwyżej oceniane było dalej cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo danych, chociaż jego znaczenie nieznacznie zmalało w porównaniu do 2024 roku. Drugie najpoważniejsze zagrożenie ma niezmiennie stanowić kategoria związana z kapitałem ludzkim, różnorodnością i zarządzaniem talentami. Co ważne, respondenci uważają, że
w ciągu najbliższych trzech lat istotnymi czynnikami ryzyka mogą stać się także zmiany klimatu i bioróżnorodność oraz zakłócenia cyfrowe, nowe technologie i sztuczna inteligencja. W przypadku tych dwóch kategorii obserwuje się znaczny wzrost ich znaczenia w najbliższych trzech latach. Z kolei takie czynniki jak niepewność geopolityczna, a także regulacje i zmiany w prawie nie będą w przyszłości aż tak znaczącymi ryzykami.
 
Dodatkowo zidentyfikowano pięć strategicznych priorytetów dla rad nadzorczych, których stosowanie może przyczynić się do zwiększenia wartości dostarczanej przez funkcje audytu wewnętrznego. Należą do nich:
 
1. Wspieranie wysiłków mających na celu pomoc szefom audytu w koordynowaniu identyfikacji, oceny
i zarządzania ryzykiem strategicznym w trzech liniach,
 
2. Utrzymanie strategicznej perspektywy zmian legislacyjnych, tak aby wysiłki w zakresie zgodności były połączone ze wzmacnianiem długoterminowych celów biznesowych,
 
3. Korzystanie z unikalnej perspektywy audytu wewnętrznego w celu uzyskania porad na temat pojawiających się zagrożeń i wdrażania nowych inicjatyw strategicznych,
 
4. Uznanie audytu wewnętrznego za cenne źródło informacji w obszarach takich jak transformacja kulturowa oraz program ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego - oba obszary są ważne dla przyciągnięcia i zatrzymania kluczowych talentów,
 
5. Wykorzystanie audytu wewnętrznego do włączenia długoterminowej odporności do infrastruktury operacyjnej
i łańcuchów dostaw oraz do pomocy kierownictwu 
w opracowywaniu i aktywnym testowaniu programów ciągłości działania i odtwarzania po awarii.
 
 
KLUCZOWE RYZYKA – Świat
 
Jako obszary najbardziej obarczone ryzykiem (na podstawie odpowiedzi wszystkich respondentów) w 2024 roku wyróżniono:
 1. Cyberbezpieczeństwo – 73%
 2. Kapitał ludzki – 51%
 3. Ciągłość biznesowa – 47%
 
Co do zasady, odpowiedzi różniły się w zależności od badanego regionu (wnioski pochodzą bezpośrednio
z raportu Risk in Focus 2024 Global Summary)
 • Respondenci z Ameryki Północnej przyznali cyberbezpieczeństwu (85%) i kapitałowi ludzkiemu (65%) najwyższe oceny ryzyka w porównaniu z innymi regionami.
 
 • W Europie, podczas gdy cyberbezpieczeństwo było oceniane prawie tak samo wysoko jak
  w Ameryce Północnej (84%), innymi obszarami budzącymi duże obawy były niepewność geopolityczna (43%) i zmiany klimatu (31%).
 
 • Europa była jedynym regionem, w którym poziom obaw związanych ze zmianami klimatycznymi przekroczył 30%. 
 
 • Ameryka Łacińska podziela obawy Europy związane z niepewnością geopolityczną (42%), ale zgłasza również wysokie ryzyko zmian regulacyjnych (48%) i zakłóceń cyfrowych (38%).
 
 • Azja i Pacyfik były szczególnie zaniepokojone ciągłością działania (61%) i zmianami rynkowymi (47%), w porównaniu z innymi regionami.
 
 • Bliski Wschód znacznie wyżej ocenił ryzyka w zakresie zarządzania/sprawozdawczości korporacyjnej (45%) niż inne regiony, a także ryzyko w zakresie komunikacji/reputacji (28%). 
 
 • Afrykę charakteryzowała wyjątkowa kombinacja ryzyk, które oceniono znacznie wyżej niż w innych regionach – chodzi tutaj o płynność finansową (47%), oszustwa (46%) 
  i kulturę organizacyjną (34%). 
 
 
Risk in Focus 2024 Global Summary oraz Europe Risk in Focus 2024 można pobrać na stronie
https://www.theiia.org/en/internal-audit-foundation/latest-research-and-products/risk-in-focus/
 
Serdecznie zapraszam do zapoznania się :)
« powrót