Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Arete Audit

Zmiany w Międzynarodowych Standardach Audytu IIA GlobalNajnowsze zmiany w Globalnych Standardach Audytu Wewnętrznego, 
o których musisz wiedzieć!

 
Jeszcze pod koniec 2023 roku możemy spodziewać się oficjalnego wydania nowych Globalnych Standardów Audytu Wewnętrznego. Wprowadzone zmiany są następstwem długotrwałego procesu analizy informacji zwrotnych (komentarzy i opinii) dotyczących standardów. Proces ten stanowi element szerszego, kilkuletniego projektu mianowicie projektu kompleksowego przeglądu i doskonalenia Międzynarodowych Ramowych Zasad Praktyki Zawodowej IIA (IPPF)Projekt rozpoczęto już w 2020 roku, a zawarty w jego ramach przegląd Ram i Standardów przeprowadzono w sposób, który odpowiadał interesom interesariuszy, jednocześnie lepiej wyznaczając kierunki działania audytorów wewnętrznych i organizacji, którym służą. 
 
Głównymi celami przedstawionego projektu było min. uproszczenie struktury IPPF, w tym wyjaśnienie i ujednolicenie wszystkich ich elementów, zyskanie pewności, że aktualne Standardy są praktyczne i możliwe do stosowania, poprawa wydajności i jakości audytu wewnętrznego, a także promowanie Standardów zarówno wśród audytorów, jak i interesariuszy i organów regulacyjnych.
 
Swój wkład w tworzenie propozycji nowych Standardów miał szereg różnych grup (praktycy audytu wewnętrznego, przedstawiciele globalnych podmiotów stowarzyszonych IIA, interesariusze, a także inni zainteresowani) do których Rada ds. Standardów 
zwróciła się w latach 2021-2022 w celu zebrania informacji i opinii.
 
Jak zmieni się IPPF?
Międzynarodowe Ramowe Zasady Praktyki Zawodowej będą nadal funkcjonować jako szersze ramy, które, oprócz Globalnych Standardów Audytu Wewnętrznego, będą obejmować Wytyczne Zawodowe (głównie Globalne Przewodniki Praktyk i Globalne Przewodniki Audytu Technologicznego) wraz z nowym, globalnie opracowywanym elementem – Wymaganiami Tematycznymi. Te ostatnie będą traktowane jako element dodatkowy nowych IPPF, w celu zwiększenia spójności i jakości usług audytu wewnętrznego.
 
Szczegółowe zmiany:
 • Obowiązkowe elementy obecnych ram nie będą już funkcjonować jako osobne byty. Od tej pory Misja, Definicja i Podstawowe Zasady Audytu Wewnętrznego, Kodeks Etyki oraz Standardy będą połączone w jeden dokument pod nazwą Międzynarodowe Standardy Audytu Wewnętrznego (Standardy IIA);
 • Zrezygnowano z podziału proponowanych Standardów na kategorie atrybutów
  wyników, dodatkowo nie zawierają już interpretacji jako osobnej sekcji. Standardy wdrożeniowe A oraz Cwłączono do części głównej. Zmieniono system numeracji 
  i kolejności Standardów;
 • W celu wnikliwego zwrócenia uwagi na praktyki i tematy audytu wewnętrznego, Wytyczne będą nadal stanowiły zalecany element IPPF;
 • W proponowanych standardach po raz pierwszy zwrócono także uwagę na szczególne cechy sektora publicznego oraz małe zespoły audytowe
 
Główne zmiany w Standardach
Zmiany w Standardach są obszerne i obejmują szereg różnych dziedzin. Na swojej stronie IIA Global przedstawia 10 najważniejszych proponowanych zmian:
1. Nowa nazwa – nazwa Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego zostaje zmieniona na Globalne Standardy Audytu Wewnętrznego;
2. Nowa struktura – elementy obecnego IPPF zaimplementowano do projektu Globalnych Standardów Audytu Wewnętrznego i podzielono na 5 dziedzin, wskazując na ich kluczowe role i obowiązki: 
 • Cel audytu wewnętrznego, 
 • Etyka i profesjonalizm, w miejsce aktualnego Kodeksu etyki
 • Ład organizacyjny funkcji audytu wewnętrznego, skupiony na relacjach między Radą a Osobą kierującą funkcją audytu wewnętrznego 
 • Zarządzanie funkcją audytu wewnętrznego
 • Świadczenie usług zapewniających i doradczych;
3. Nowe sekcje w każdym standardzie - każdy standard będzie zawierał nowe sekcje opisujące wymagania standardu, a także kwestie dotyczące wdrażania wymagań i dostarczania dowodów zgodności z wymaganiami;
4. Nowy cel audytu wewnętrznego – zawiera w sobie wcześniejszą misję i definicję oraz po raz pierwszy odnosi się do tego, w jaki sposób audyt wewnętrzny pomaga organizacji służyć interesowi publicznemu.
5. Etyka i profesjonalizmu nową dziedziną w ramach standardów–Obszar ten będzie zawierał standardy dotyczące prawości/uczciwości oraz profesjonalnego zachowania, należytej staranności zawodowej, profesjonalnego sceptycyzmu i minimalnych wymogów dotyczących ustawicznego rozwoju zawodowego dla wszystkich osób wykonujących zawód audytora/audytorki wewnętrznej.
6. Nowy dziedzina i standardy dotyczące ładu organizacyjnego  - obowiązki Rady związane z funkcją audytu wewnętrznego, które były dorozumiane lub pośrednio określone w istniejących Standardach, są teraz określone bardziej bezpośrednio i jasno (zmiany w tym zakresie budzą pewne kontrowersje);
7. Nowe i inne wymagania dotyczące programu zapewnienia i poprawy jakości;
8. Szczególna uwaga poświęcona sektorowi publicznemu
9. Rygorystyczny proces ustalania standardów, ze zwiększonym naciskiem na interesariuszy i interes publiczny – 26 czerwca 2023 zakończyły się konsultacje społeczne, aktualnie wszystkie uwagi i sugestie są analizowane;
10. Nowe określenia oraz poprawiony i rozszerzony glosariusz - Aby zapewnić jasność, proponowane Standardy wprowadzają i definiują pojęcia, takie jak "kryteria", "warunek", "ustalenie", "ryzyko nieodłączne", "ryzyko rezydualne", "tolerancja ryzyka" i "przyczyna źródłowa", powszechnie używane podczas świadczenia usług audytu wewnętrznego.
 
Szczególną uwagę pragnę jednak poświęcić Etyce i Profesjonalizmowi. Zostały tutaj dodane dwa istotne elementy odwaga oraz należyta staranność.
 
Szczególnie ważne zmiany dotycząc wyszczególnionego sektora publicznego, co widoczne jest także we dziedzinie związanej z etyką.
W obszarze Etyki i Profesjonalizmu zwracam szczególną uwagę na : 1.1 Uczciwość i odwaga, 2.2 Ochrona obiektywizmu i 5.2 Ochrona informacji odnoszą się właśnie do specyfiki sektora publicznego, w tym Standardy IIA:
 • Kładą nacisk na odwagę i dodają elementy, które wyraźnie wspominają 
  o ochronie interesu publicznego. Nacisk ten został uwzględniony ze względu na środowisko polityczne, w którym działają audytorzy wewnętrzni sektora publicznego;
 • Wprowadzają rozważania wdrożeniowe dotyczące tego, w jaki sposób audytorzy wewnętrzni sektora publicznego powinni radzić sobie z potencjalną utratą wartości związaną ze zleceniami doradczymi, biorąc pod uwagę wymogi jurysdykcyjne;
 • Uwzględniają szczegółowe informacje dla sektora publicznego w celu utrzymania wiedzy i świadomości na temat wymogów jurysdykcyjnych dotyczących rejestrów publicznych i ochrony informacji.
Zmienione Standardy wejdą w życie po upływie roku od daty publikacji.

Projekt zmian Globalnych Standardów Audytu cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. Jednak wkładi  zaangażowanie społeczności przeszły najśmielsze oczekiwania!  Z najnowszych informacji wynika, że na temat projektu spłynęło już prawie 20000 komentarzy w ponad 1600 odpowiedziach ankietowych. 74% odpowiedzi to opinie osób indywidualnych, podczas gdy pozostała część pochodziła od różnych grup, w tym organizacji sektora prywatnego i publicznego, stowarzyszeń zawodowych, organów ustanawiających normy
i organów regulacyjnych. Przeprowadzono także szereg sesji z interesariuszami, a Rada Standardów wciąż otrzymuje listy z komentarzami, które pilnie analizuje.

Szkolenie Etyka dla Audytora
Z tego miejsca pragnę Was serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w naszym szkoleniu Etyka dla Audytora. Pierwsza edycja szkolenia w nowej, elearningowej formie – otrzymaliśmy wiele pozytywnych komentarzy, co jest dla nas ogromną motywacją do ciągłego rozwijania szkolenia.
 
WAŻNE!
Mimo zmian w Standardach, informacje zawarte w materiale szkoleniowym są wciąż aktualne! Już w pierwszej edycji szkolenia uwzględniliśmy kwestie związane z odwagą (rodział 6 -Moment prawdy), w szkoleniu uwzględniliśmy kwestie należytej staranności, które połączyliśmy z profesjonalizmem. Tym samym dwa główne elementy dodane aktualnie w zasadach etyki, w naszym szkoleniu były od początku, Oldze jako autorce szkolenia od zawsze były one bliskie i ważne.
 
Szkolenie Etyka dla Audytora znajdziecie pod adresem: https://aretelearningplatform.com
Wszelkie dodatkowe informacje o szkoleniu znajdują się na mojej stronie: https://olgapetelczyc.pl/e-learning.html\

WAŻNE: do 31.08.2023 na hasło #wiemcosiezmieniaIIA otrzymacie 20% rabatu na szkolenie.
Kod rabatowy trzeba wpisać na stronie przy zakupie, lub podać w mailu jeśli chcecie fakturę na swojego pracodwacę i to on będzie płacił za szkolenie.

 
Tekst przygotowała Aleksandara Biczek na podstawie artykułu IPPF Evolution 
źródło: https://www.theiia.org/en/standards/ippf-evolution/
oraz notatki IPPF Evolution Briefing

Z niecierpliwością czekamy na ostateczna wersję zmienionych Standardów IIA.
« powrót